Stadgar

Stadgar för Ede skolas secondhand butik SÄCKEN

§ 1    Föreningens namn är SÄCKEN Ede skolas återbruksförening.
Föreningen är en allmännyttig ideell förening.

§ 2    Föreningens målsättning är att skapa medvetenhet bland elever och vuxna om vikten av återanvändning för vår miljös skull, samt inom ramen för skolan skapa en mötesplats för föräldrar, elever och lärare.
Dessutom att ge alla en möjlighet att skapa konkret undervisning kopplat till butikens verksamhet. Överskottet skall oavkortat gå till eleverna på Ede Skola.

§ 3    Verksamhetsåret = Kalenderåret.

§ 4    Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 5    Föreningen är öppen för alla. Rösträtt har alla som lämnat in varor för försäljning under kalender året, samt de som har betalat stödmedlemsavgift.

§ 6    Kostnader för den ideella verksamheten skall i första hand täckas av medel som kommer in via försäljning samt från sponsring.

§ 7    Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.
Vid beslut gäller enkel majoritet. Större principiella frågor kan vid tveksamhet överlämnas till medlemsmötet.

§ 8    Styrelsen väljs vid årsmötet, varav minst två väljs för två år, övriga väljs för ett år. Styrelsen skall föra numrerade protokoll som skall finnas tillgängliga för medlemmarna.

§ 9    Medlemsmöte äger rum när ett medlemsmöte, styrelse eller hälften av medlemmarna stadgeenligt kallar. Kallelse till medlemsmöte ska ske genom anslag i butiken och annonsering i lokalpress. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.
Medlemsmötet kan endast fatta beslut i frågor som bifogats kallelsen.
Vid beslut gäller enkel majoritet. Röstning med fullmakt är tillåten.

§ 10    Föreningens årsmöte skall äga rum i april månad varje år.
Årsmötet är ett medlemsmöte som skall uppta följande ärenden:
1 val av ordförande att leda mötet

2 val av sekreterare

3 val av två protokolljusterare

4 fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

5 fastställande av dagordning

6 årsberättelse

7 balansräkning och revisionsberättelse

8 fastställande av balansräkning

9 ansvarsfrihet  för styrelsen

10 fastställande av antalet ledamöter i styrelsen

11 val av ledamöter till styrelsen

12 val av suppleanter till styrelsen

13 val av revisor med suppleant

14 övriga frågor

§ 11    Ändringar i dessa stadgar kan ske genom beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte.

§ 12    Föreningen kan upplösas av två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmöte.