Årsmöte 2015

Protokoll från Säckens Årsmöte den 20 april 2015.
1. Årsmötet öppnades av Kerstin Camél (Anneli Andersson var förhindrad att närvara).
2. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Camél.
Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lisa Äng Jonsson.
Till justerare att justera årsmötets protokoll valdes Dagmar Dolk och Gunilla Berg.
3. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst besvarades med Ja.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föredragande av årsberättelsen gjordes av Kerstin Camél, som också godkändes av årsmötet.
6. Årsmötet gick igenom resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen som lästes upp av Kerstin Camél.
7. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
8. Som ordförande kvarstår Annelie Eriksson (Andersson) i ytterligare 1 år.
9. Som kassör omvaldes Kerstin Cámel 2 år.
10. Som sekreterare kvarstår Eva-Lisa Ä. Jonsson i 1 år.
11. Firmatecknare i föreningen är, var för sig:
Kerstin Camel, 591202-xxxx, Gåsbackavägen 22 Delsbo och
Eva-Lisa Jonsson, 540702-xxxx, Bänbro 205 Delsbo
12. Som ledamot omvaldes: Karin Sjögren på 2 år och som suppleant valdes Ingrid Nord också på 2 år.
Kvarstående ledamöter: Katarina Persson i 1 år samt Linda Dolk Gybo 1 år.
Som Valberedning omvaldes Linda Dolk Gybo och Katarina Persson.
Till revisor omvaldes Helena Nordin.
13. Övriga frågor: Belopp för utdelning är 20.000 som föreslås enligt följande: åk. 5 får 5000 kr / klass = 10.000. Klasserna ska redogöra vad pengarna använts till, s går resterande 10.000 kr till åk. F – 6. Kerstin sätter in pengarna på kontot och Karin Sjögren ser till att pengarna fördelas rättvist. Även dessa pengar ska det redogöras för hur de har använts.
14. Mötet avslutades och Kerstin tackade för visat intresse.
Vid protokollet: …………………………………………
Eva-Lisa Ä. Jonsson
Justeringsmän: ………………………………… ……………………………………..
Dagmar Dolk Gunilla Berg
Närvarande vid mötet: Eva-Lisa Ä Jonsson, Gunilla Berg, Kerstin Cámel, Linda Gybo Dolk, Karin Sjögren och Dagmar Dolk.

Comments are closed.