Årsmöte 2014

Protokoll från Säckens Årsmöte den 28 april 2014.

1. Årsmötet öppnades av Marie Astorsson som inbjöd till fika
samtidigt med årsmötet. 

2. Till ordförande för mötet valdes Marie Astorsson.
Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lisa Äng Jonsson.
Till justerare att justera årsmötets protokoll valdes
Dagmar Dolk och Gunilla Berg. 

3. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst besvarades med Ja. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Föredragande av årsberättelsen gjordes av Marie Astorsson,
som också godkändes av årsmötet. 

6. Årsmötet gick igenom resultat- och balansräkningen samt
revisionsberättelsen som lästes upp av Kerstin Camél. 

7. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 

8. Marie Astorsson avgår som ordförande och till
ny ordförande valdes Annelie Andersson. 

9. Som kassör kvarstår Kerstin Cámel 1 år. 

10. Som sekreterare omvaldes Eva-Lisa Ä. Jonsson på 2 år. 

11. Som ledamot omvaldes: Katarina Persson på 2 år och
Linda Dolk Gybo också på 2 år.
Kvarstående ledamöter: Karin Sjögren i 1 år samt Ingrid Nord 1 år.
Som Valberedning omvaldes Linda Dolk Gybo och Katarina Persson.
Till revisor omvaldes Helena Nordin. 

12. Övriga frågor: Belopp för utdelning är 30.000 till utdelning
enligt följande: åk. 5 och åk. 6 blir 5000 kr / klass = 15.000.
Klasserna ska redogöra vad pengarna använts till. så går
resterande 15.000 kr till åk. F – 6.
Kerstin sätter in pengarna på kontot och Karin Sjögren ser
till att pengarna fördelas rättvist. Även dessa pengar
ska det redogöras för hur de har använts. 

13. Marie Astorrsson avtackades med gåva från styrelsen och
Annelie Andersson hälsas välkommen. 

14. Mötet avslutades och Marie tackade (för sista gången)
för visat intresse. 

Vid protokollet: …………………………………………
 Eva-Lisa Ä. Jonsson 

Justeringsmän: ………………………………… …………………………………….. 

 Dagmar Dolk Gunilla Berg 

Närvarande vid mötet: Marie Astorsson, Ingrid Nord,
Eva-Lisa Ä Jonsson, Gunilla Berg, Kerstin Cámel,
Karin Wallström Linda Gybo Dolk, Annelie Andersson,
Karin Sjögren och Dagmar Dolk.

Comments are closed.