Årsmöte 2009-04-21

Lokal: Säcken

Närvarande: Ingrid Skott, Kerstin Cámel, Dagmar Dolk, Linda Gybo, EvaLisa Jonsson, Gunnila Berg, Karin Sjögren och Marie Astorsson

§ 1

Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

§ 2

Till mötets ordförande valdes Marie Astorsson

§ 3

Till mötets sekreterare valdes Marie Astorsson

§ 4

Till justerare valdes Dagmar Dolk och Gunnila Berg

§ 5

Mötets ansågs stadgeenligt utlyst

§ 6

Dagordning upplästes och godkändes

§ 7

Årsberättelse 2008 upplästes och godkändes

§ 8

Balansräkningen upplästes och godkändes

§ 9

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2008

§ 11

Val av styrelse

Ordförande Marie Astorsson 1 år kvar

Kassör Kerstin Cámel omval 2 år

Sekreterare Therese Persson 1 år

Ledamöter Karin Sjögren omval 2 år

Ingrid Nord 1 år

EvaLisa Jonsson Nyval 1 år

Lind Gybo Nyval 1 år

Revisorer Christina Ersare 1 år kvar

Helena Nodin omval 2 år

Valberedning Linda Gybo

§ 12

Övriga frågor

· Någon hjälper och lär sig uträkningen till utlämningen innan Therese Persson slutar i styrelsen.

· Ingrid Skott slutar. Någon köper något till henne.

· Ersättare till Ingrid Skott måste utses.

· Rut Persson och Lena Rudolphi har slutat i styrelsen. Marie Astorsson köper blommor till dem.

· På Dagmar Dolk’s semester jobbar Eivor Olsson.

· Semester ungdomar är sökta men inget klar.

· Gunilla Berg har praktiserat här 4 veckor.

· Eva Magnusson är här just nu.

· Göran Olsson har tagit över Säckens hemsida.

· 3000 kr till 5a och 5b vardera till skolresa.

· 2000 kr till 5a och 5b till övrigt

§ 13

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

_______________________________

Marie Astorsson

Justerare

_______________________________ ________________________________

Dagmar Dolk Gunilla Berg

Comments are closed.