Årsmöte 19/4 2010

Protokoll från Säckens Årsmöte den 19 april 2010.

1.                  Årsmötet öppnades av Marie Astorsson som inbjöd till fika samtidigt med årsmötet.

2.                  Till ordförande för mötet valdes Marie Astorsson.

3.                  Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lisa Äng Jonsson

4.                  Till justerare att justera årsmötets protokoll valdes Dagmar Dolk och Gunilla Berg.

5.                  Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst besvarades med Ja.

6.                  Dagordningen godkändes

7.                  Föredragande av årsberättelsen gjordes av Marie Astorsson

8.                  Årsmötet gick igenom resultat- och balanräkningen och godkände den. Årests vinst blir ca 43.000 kr. Revisionsberättelsen kommer att lämnas senare då revisorn missat att lämna den till Kerstin men årsmötet godkände detta och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9.                  Marie Astorsson omvaldes till ordförande i 2 år.

10.              Till sekreterare, för 2 år, valdes Eva-Lisa Ä. Jonsson (540702-7605), som också kommer att vara firmatecknare.  (för protokollet – avgående sekreterare, Terese Persson upphör därmed som firmateckare.

11.              Helena Nordin omvaldes till revisor och revisorsuppl. är vakant.

12.              Till ny ledamot, på 2 år, valdes Katarina Persson.

13.              Till valberedningen valdes Linda Dolk Gybo och Katarina Persson

14.              Övriga frågor:  – Dagmar informerar om att elevarbetet på onsdagskvällarna (med 5-orna) inte fungerar särskilt bra och kommer med ett nytt förslag.   Istället för som nu, onsdagskvällarna, så vill hon att de hjälper till vid säsongsbytena. Den helg som vi plockar ner och grovsorterar kan barnen med en förälder vara med – då får vi folk när det behövs.     Förslagsvis 2 barn med förälder i 2-timmarspass (8-10,  10-12, 12-14, 14-16) både lördag och söndag. Det ger 16 barn per säsongsskifte. Stämmer inte antalet så finns det jobb med att hämta tvätt också.  Karin S och Dagmar skriver tillsammans det papper som ska gå till barnen vid skolstart, och Karin ser till att barnen får dem.

-Utdelning till årets femmor blir, som förra året, 5000 kr till vardera klass. 3000 kr till skolresa + 2000 kr till övrigt t.ex. studiebesök. Eva-Lisa informerar Karin om kontonummer till klass 5A och Karin kontaktar klass 5B för info

-Kontakt måste tas med arbetsförmedlingen, Mona går snart i pension

-Dagmar ser till att det finns kuvert, etiketter, tejp m.m.

-Frågor om presentkort har kommit till personalen – inget beslut – vi avvaktar.

-Antalet plagg för inlämning bör ses över och ev. minskas – då kan vi öka antalet kundnummer istället.

Det får bli en fråga till nästa utlämning.

-Mona kommer troligen att hoppa in och jobba en vecka när Gunilla har semester.

Hoppas att jag inte glömt något som avhandlats men

19.      Mötet avslutades och Marie tackade för visat intresse.

Vid protokollet:    …………………………………………

Eva-Lisa Ä. Jonsson

Justeringsmän:       …………………………………              ……………………………………..

Dagmar Dolk                                            Gunilla Berg

Närvarande vid mötet: Marie Astorsson, Ingrid Nord, Linda Dolk Gybo, Eva-Lisa Äng Jonsson, Karin Sjögren, Katarina Persson, Gunilla Berg, Kerstin Camél och Dagmar Dolk

Comments are closed.