Archive for the ‘Protokoll’ Category

2008-04-15 Årsmöte

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört vid ”Säckens” årsmöte 20080415.

Närvarande: Marie Astorsson, Ingrid Nord, Kerstin Cámel, Ingrid Skott, Ellen Eriksson, Dagmar Dolk, Lena Rudolphi och Ruth Persson.

§1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Till mötets ordförande valdes Marie Astorsson.

§3 Till mötets sekreterare valdes Kerstin Cámel

§4 Till att justera protokollet valdes Ruth Persson och Ingrid Nord.

§5 Mötet är stadgeenligt utlyst med annons i Hudiksvalls Tidning och anslag i butiken.

§6 Dagordningen fastställdes.

§7 Årsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes.

§8 Balans och resultatrapport upplästes av kassören och godkändes.

§9 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§11 Val av styrelse:

Ordförande: Marie Astorsson 2år

Kassör: Kerstin Cámel 1år

Sekreterare: Therese Persson 1 år

Ledamot: Lena Rudolphi 2 år

Lärarrepresentant: Karin Sjögren 2år

Suppleanter: Ingrid Nord 1 år och Ruth Persson 1år

Revisor: Helena Nordin 1år

Revisor suppleant: Christina Ersare 2år

Valberedning: Barbara Jonsson och Carin Frohm-Nordgren.

§12 Övriga frågor:

Lönebidrag är beviljat till 20090331 med samma summor som förra omgången.

1000:- har betalats ut för isbanan på skolan vintern 06-07.

Vi beslutade att trots dålig ekonomi, dela ut 3000:-/5:a till studieresor.

Göran slutar sitt uppdrag som datasupport och Ingrid och Dagmar ska lära sig rutinerna med att tömma datan före utlämningarna.

Vi ska höra med skolan om vi kan ändra rutinerna med elevnärvaron i butiken.

Onsdagskvällarna är stressiga och det vore väldigt bra om elever kunde arbeta under skoltid de andra dagarna. Marie Astorsson tar kontakt med Karin Sjögren angående detta och att vi måste få hämtning och tvättning av kvarglömda kläder att fungera bättre. Som det är nu har personalen och styrelsen fått göra det pga att det inte har fungerat med föräldrarna.

Justerare:

_______________________                                         ____________________________

Ruth Persson                                                                  Ingrid Nord

2007-04-23 Årsmöte

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört vid årsmöte med ”Säcken” Ede Skolas Återbruksförening 20070423

§1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Till mötets ordförande valdes Marie Astorsson.

§3 Till mötets sekreterare valdes Therese Persson.

§4 Till att justera protokollet valdes Dagmar Dolk och Ingrid Skott.

§5 Mötet är stadgeenligt utlyst med annons i tidningen och anslag i butiken.

§6 Dagordningen fastställes.

§7 Årsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes.

§8 Balans och resultaträkningen upplästes av kassören och godkändes.

§9 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§10 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§11 Val av styrelse. Styrelsen ser ut enligt följande:

Ordförande: Marie Astorsson 1 år

Kassör: Kerstin Camel 2 år

Sekreterare: Therese Persson 2år

Ledamot: Lena Rudolphi 1 år

Suppleant: Ingrid Nord 1år

Lärarrepresentant: Karin Sjögren 1år

Revisorer: Helena Nordin 2år

Kristina Ersare 1år

Valberedning: Barbara Jonsson och Carin Frohm-Nordgren

Firmatecknare: Kerstin Camel och Therese Persson

§12 Övriga frågor: Lönebidrag är beviljat fram till 20080331.

”Säcken” kommer att finnas med i turistinformationens sommarblad.

I maj får vi svar om vi får sommarjobbare från kommunen.

Lisa Fredin är informerad om uppdatering av hemsidan.

Föreningen har överklagat till länsrätten angående skatten, vi väntar på svar därifrån. Vi jobbar på som vanligt till de kommer något beslut.

Ingrid Berglund avtackades med en blomma.

Närvarande: Marie Astorsson Marie Berglund Helena Nordin Therese Persson Ingrid Nord Kerstin Camel Karin Sjögren Ingrid Skott Ellen Eriksson Dagmar Dolk

Justerare:

Dagmar Dolk                                                         Ingrid Skott

2007-01-09

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört med Säcken 2007-01-09

Närvarande: Marie Astorsson, Ingrid Nord, Karin Sjögren, Lena Rudolphi, Therése Fredin, Marie Berglund, Kerstin Cámel och Anneli Ljungquist.

§ 1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Föregående protokoll och dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Ellen Eriksson är praktikant i butiken några dagar i veckan tills vidare.

§ 4 Dataskärmen i butiken är trasig och vi beslutar att beställa en ny av Göran på webbstugan.

§ 5 Vi beslutar att även 2007 ha en annons i turistbroschyren om butiken.

§ 6 Skatteförvaltningen har skickat ut ett brev där de säger att föreningen inte längre har rätt att vara skattebefriad.
Föreningen har genom revisorerna överklagat beslutet till skattenämnden och fått nej därifrån. Vi ska överklaga även detta beslut och det görs till Länsrätten.

Kerstin och revisorerna sköter detta.

§ 7 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

2006-10-19

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört vid styrelsemöte med Säcken 2006-10-19.

Närvarande: Kerstin Cámel, Marie Astorsson, Marie Berglund, Karin Sjögren och Anneli Ljungquist.

§ 1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Föregående protokoll och dagordningen upplästes och godkändes.

§ 3 Lönebidraget fortsätter ytterligare 6 månader för Dagmar Dolk.

Britt har fortsatt praktikplats i butiken tills vidare.

§ 4 Barnen har haft 2 veckors uppehåll med arbetet i butiken pga det varit så rörigt efter inlämningen.

§ 5 Ersättning är utbetalt till några kunder pga fel vid utlämningen som var butikens ansvar.

§ 6 Förslag finns att skriva nästa utlämningsdatum på nya lappen som kunderna får vid inlämning, för att slippa ett extra utskick.

§ 7 Vi har fått in redovisning från flera klasser om vad de gjort för de pengar de fått. Det tycker vi är roligt.

§ 8 Det blev för dyrt att hyra container från Sita så Stöttan kör soporna tills vidare. Marie B har kontakt med stiftelsen om att få nyckel till sophuset.

§ 9 Årets utdelning till klasserna blev enligt följande:

5000:- / till klass 5 ( 2st ) till skolresa

1000:- / till klass 4-6 ( 6st ) för hjälp i butiken

2000:- / till Regnbågen F-6 ( 7st )

2000:- / till Tellus F-6  ( 7st )

2000:- / till klass 7-9 ( 9st ) = ( 2st 7or, 3st 8or, 4st 9or )

5000:- / till fritids ( Mats N )

1500:- / till Lilla gruppen

1500:- / Blixten

TOTALT 70 000:-

Dessutom beviljar vi 15 000:- till skolans is om vi får förfrågan om detta.

§ 10 Marie A ska fråga om de anställda vill gå på Bygdegårdens Köpmannafest och äta även i år som julklapp. Hon beställer om de vill.

§ 11 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

2006-05-02 Årsmöte

onsdag, mars 4th, 2009

Säcken årsmöte 2 maj 2006

Ordförande: Marie Astorsson

Sekreterare: Karin Sjögren

Rösträknare och justerare: Ingrid Nordh och Siv Persson

Mötet har ej utlysts stadgeenligt, men hålls ändå.( Har dock annonserats stadgeenligt.)

Årsberättelsen, se bilaga, lästes upp av Marie Astorsson.

Balansräkning och revisionsberättelse lästes upp och godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Fastställande av ledamöter:

ordförande: Marie Astorsson,  omval  2 år

kassör: Kerstin Camel, ett år kvar

sekreterare: Anneli Ljungqvist, omval  2 år

ledamöter: Lena Rudolphi och Karin Sjögren,1 år

supleang: Ingrid Nordh och Marie Berglund, 1 år

revisor: Kristina Ersare, 2 år och Helena Nordin, 1 år kvar

valberedning: Barbara Jonsson och Karin Nordgren, 1 år

Övriga frågor:

Utlämningsgruppen ska ha ett möte med personalen angående rutiner för utlämning.

Marie Berglund undersöker fortfarande hanteringen av soporna.

Dagmar Dolk hälsas välkommen till Säcken.

Närvarande: Marie Astorsson, Marie Berglund, Kerstin Camel, Dagmar Dolk, Ingrid Nordh, Ruth Persson, Lena Rudolphi, Karin Sjögren och Ingrid skott.

2006-04-11

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört vid styrelsemöte med Säcken- Ede Skolas
återbruksförening-  2006-04-11.

Närvarande: Ingrid Nordh, Mrie Astorsson, Lena Rudolphi, Marie Berglund,
Kerstin Camel och Karin Sjögren.

§ 1  Föregående protokoll lästes och godkändes.

§ 2  Marie Astorsson ordnar med gåva till Eivor, som går i pension sista april.

§ 3  Kerstin Camel har förhandlat med arbetsförmedlingen. Dagmar Dolk får 6
månaders provanställning på 50% fr.o.m. 1 maj. Den övergår sedan till
”tillsvidare anställning”.

§ 4  Marie Berglund jobbar vidare på Säckens sophantering.

§ 5  Marie Astorsson ordnar examenspresenter till personalen.

§ 6  Reflektioner runt hopplock och utlämning.
Hopplocket fungerade smidigt. Nästa gång ska vi se till att vi får hjälp av starka
karlar den första hopplocks-helgen. Utlämningsdagen så ska några ur utlämings-
gruppen stanna till sist.

§ 7 Vi håller årsmöte på Säcken tisdagen den 2/4 klockan 18.30. Marie Astorsson
ansvarar för att information går ut till HT.
Karin Sjögren ansvarar för att informationen sprids på skolan.

2006-02-16

onsdag, mars 4th, 2009

Styrelsemöte Säcken
Tid:                                    Torsdagen den 16 februari 2006
Plats:                                 Säcken, Delsbo

Närvarande:                     Kerstin Camel, Karin Sjögren, Marie Berglund, Ingrid Skott, Eivor Olsson, Dagmar Dolk, Lena Rudolphi, Marie Astorsson, Ingrid Nord och Jaana Ek
1        Föregående protokoll

Finns inga anteckningar att gå igenom från föregående möte.
2        Försäljning 2005

Försäljningen 2005 uppgick till 747 000 kronor.
3        Sommarpraktikanter

Säcken kommer att ta emot sommarpraktikanter. De arbetsplatser som tar emot sommarpraktikanter kommer att få en introduktion under våren. Kerstin och personalen på Säcken ordnar detta.
4        Ny personal

Eivor Olsson går i pension 30/4. Styrelsen är överens om att anställa Dagmar Dolk.
5        Utlämning söndagen den 26/3

Säcken stänger 18/3. Ihopplock sker under tiden 18-25/3. Utlämning 26/3.

Säcken öppnar igen 30/3.

Utlämningsgruppen gör schema på dem som ska arbeta 18-26/3, skickar ut brev till alla kunder om utlämningen och ordnar med pengarna.
6        Ändringar på kundlappen

Vi går igenom de ändringar som behöver göras på den lapp som kunden får när denne får sitt kundnummer.

Viktigt att påpeka hur varor som är trasiga, smutsiga och ”fel säsong” ska hanteras.
7        Sopor

Hur gör vi med sophanteringen?
8        Hemsidan

Information om utlämning och ”kundlappen” kan läggas ut på hemsidan.

9  Elevernas arbete på Säcken

Elever från Ede skola arbetar på Säcken på onsdagarna (kväll).

Nystart för detta blir den 19/4. Karin Sjögren ansvarar.

Klasserna får gärna sälja fika under kvällen.

Jaana Ek

2005-10-18

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört vid styrelsemöte med Säcken- Ede Skolas
återbruksförening-  2005-10-18.

Närvarande: Marie Astorsson, Karin Sjögren, Ingrid Nord, Kerstin Cámel, Marie
Berglund, Eivor Olsson och Anneli Ljungquist.

§ 24 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 25 Dagordningen och föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 26 Till justerare valdes Marie Berglund.

§ 27 Sophantering: Vi har problem med soporna eftersom vi inte får slänga något
annat än hushållssopor i gårdens sophus. Vi diskuterade hur vi ska göra med kläder
och kartong/wellpapp. Stöttan som hittills hämtat får inte ha egen nyckel och det
medför att det är svårt att passa in i butikens öppettider. Dom vill egentligen inte
köra våra sopor heller. Marie A får i uppdrag att prata med stiftelsen igen och
försöka hitta en bra lösning.

§ 28 De pengar som ej hämtats ut från utlämningen tillfaller butiken och vi beslutar
att ge Evy Nordlöv 1500:- som tack för att hon ställer upp och hjälper till så mycket
i butiken.

§ 29 Det ska grävas ner en ny vägtrumma vid infarten till butiken. Den bekostas av
stiftelsen. Dolk´s åkeri sponsrar med grus och S-O Svensson sponsrar med grävningen.

§ 30 Vi beslutar att bjuda personalen med respektive på julbord. Köpmannaföreningen
har detta på bygdegården i december.

§ 31 Butiken firar 10-års jubileum söndagen den 20/11. Vi beslutar att ha öppet 10-15.
Butiken bjuder på fika, kaffe, festis och bakelse. Marie B kollar med kondis om dom kan
baka en specialbakelse. Anneli ordnar en annons i HT till den 18/11.
Anslag om detta kommer att sättas upp i butiken.

§ 32 Kerstin redovisar försäljningssiffror för vår/sommar 2005.
Resultat och balansräkningen redovisas också.

§ 33 Utdelningen till klasserna kommer att bli följande:
Klass 4-6 1000:- för hjälp i butiken     6 000:-
Regnbågen F-6   2 000:-     14 000:-
Tellus F-6   2 000:-     14 000:-
Skolresor åk.5   5 000:-     10 000:-
Klass 7-9  1 000:-     9 000:-
Fritidsledarna 5 000:- till frivillig aktivitet.     5 000:-
Lilla gruppen och Blixten  1 500:-     3 000:-
TOTALT:     61 000:-

§ 34 Vi beslutar att alla elever och personal ska bli bjudna på fika i samband med
jubileet. Det kanske måste delas upp på flera dagar beroende på bagarens möjlighet
att leverera. Marie B kollar upp detta.

§ 35 Inga övriga frågor.

§ 36 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

2005-08-22

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört vid styrelsemöte med Säcken- Ede Skolas
återbruksförening- 2005-08-22.

§ 15 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 16 Dagordningen och föregående protokoll upplästes och godkändes.

§ 17 Till justerare valdes Ingrid Nord.

§ 18 Vi bestämmer att Anneli ska prata med Jaana om att ändra lite på lappen om
utlämningen, ber henne komma ner till butiken och diskutera med Eivor och Ingrid.
Vi föreslår att prova att begränsa inlämningen till max 75 st. plagg/person. Andra
varor ingen begränsning.

§ 19 Utlämning av våren/sommarens varor blir den 11/9 -05. Butiken kommer att vara
stängd vecka 36 och vi börjar hopplockningen fredag em. 2/9. Lista finns i butiken där
alla som vill och kan ska skriva upp sig. Butiken kommer att öppna igen torsdag 15/9.

§ 20 Det har skaffats en stege till butiken i händelse av brand. Den finns längst ner i
butiken vid fönstret. Vi bestämmer också att köpa in fler brandvarnare.

§ 22 Inga övriga frågor.

§ 23 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

2005-04-28 Årsmöte

onsdag, mars 4th, 2009

Protokoll fört vid årsmöte med ”Säcken” Ede Skolas
återbruksförening  2005-04-28.

§ 1 Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till mötets ordförande valdes Marie Astorsson.

§ 3 Till mötets sekreterare valdes Anneli Ljungquist.

§ 4 Till att justera protokollet valdes Ingrid Nord och Eivor Olsson.

§ 5 Mötet är stadgeenligt utlyst genom annons i tidningen samt anslag i butiken.

§ 6 Dagordningen fastställdes.

§ 7 Årsberättelsen upplästes av ordföranden och godkändes.

§ 8 Balans och resultaträkningen upplästes av kassören och godkändes.

§ 9 Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

§ 11 Fastställande av antalet ledamöter blev som tidigare.

§ 12 Val av styrelse. Styrelsen ser ut enligt följande:
Ordförande: Marie Astorsson, 1år kvar.
Kassör: Kerstin Cámel, omval 2år.
Sekreterare: Anneli Ljungquist, 1år kvar.
Ledamöter: Lena Rudolphi, omval 2år.
Ulf Svensson, avgår.
Karin Sjögren, nyval 2år.
Carin Nordin, nyval 1år.
Suppleanter: Ingrid Nord, omval 1år.
Marie Berglund, omval 1år.
Revisorer: Helena Nordin, omval 2år.
Christina Ersare, omval 1år.
Valberedning: Karin F-Nordgren.
Babba Jonsson.

§ 13 Övriga frågor.
Kerstin C ställer frågan om Göran Thapper är påmind om de utlovade parkeringarna
bakom butiken. Ulf S lovar att kolla upp det innan han avgår och lämna svar till
styrelsen.
Årsmötet ger Kerstin C i uppdrag att ordna och beställa nya skyltar till butiken.
Personalen tackar för en mycket trevlig personalfest.
Butiken har en annons i kulturbroschyren från Hudiksvalls Kommun.

§ 14 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.