Archive for the ‘Protokoll’ Category

Årsmöte 2015

torsdag, april 23rd, 2015

Protokoll från Säckens Årsmöte den 20 april 2015.
1. Årsmötet öppnades av Kerstin Camél (Anneli Andersson var förhindrad att närvara).
2. Till ordförande för mötet valdes Kerstin Camél.
Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lisa Äng Jonsson.
Till justerare att justera årsmötets protokoll valdes Dagmar Dolk och Gunilla Berg.
3. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst besvarades med Ja.
4. Dagordningen godkändes.
5. Föredragande av årsberättelsen gjordes av Kerstin Camél, som också godkändes av årsmötet.
6. Årsmötet gick igenom resultat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen som lästes upp av Kerstin Camél.
7. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen.
8. Som ordförande kvarstår Annelie Eriksson (Andersson) i ytterligare 1 år.
9. Som kassör omvaldes Kerstin Cámel 2 år.
10. Som sekreterare kvarstår Eva-Lisa Ä. Jonsson i 1 år.
11. Firmatecknare i föreningen är, var för sig:
Kerstin Camel, 591202-xxxx, Gåsbackavägen 22 Delsbo och
Eva-Lisa Jonsson, 540702-xxxx, Bänbro 205 Delsbo
12. Som ledamot omvaldes: Karin Sjögren på 2 år och som suppleant valdes Ingrid Nord också på 2 år.
Kvarstående ledamöter: Katarina Persson i 1 år samt Linda Dolk Gybo 1 år.
Som Valberedning omvaldes Linda Dolk Gybo och Katarina Persson.
Till revisor omvaldes Helena Nordin.
13. Övriga frågor: Belopp för utdelning är 20.000 som föreslås enligt följande: åk. 5 får 5000 kr / klass = 10.000. Klasserna ska redogöra vad pengarna använts till, s går resterande 10.000 kr till åk. F – 6. Kerstin sätter in pengarna på kontot och Karin Sjögren ser till att pengarna fördelas rättvist. Även dessa pengar ska det redogöras för hur de har använts.
14. Mötet avslutades och Kerstin tackade för visat intresse.
Vid protokollet: …………………………………………
Eva-Lisa Ä. Jonsson
Justeringsmän: ………………………………… ……………………………………..
Dagmar Dolk Gunilla Berg
Närvarande vid mötet: Eva-Lisa Ä Jonsson, Gunilla Berg, Kerstin Cámel, Linda Gybo Dolk, Karin Sjögren och Dagmar Dolk.

Årsberättelse 2013

tisdag, maj 20th, 2014

Årsberättelse förEde Skolas Återbruksförening

Säcken 2013

Firmatecknare: Kerstin Camel,  Eva-Lisa Äng Jonsson

Styrelsemedlemmar:                          

Kerstin Camél                                                              

Katarina Persson                                                   

Eva-Lisa Äng Jonsson

Karin Sjögren

Marie Astorsson

Styrelsesuppleanter: 

lngrid Nord

Linda Dolk Gybo

. Allt snurrar som vanligt

. Det har varit väldigt många stölder och bytta prislappar.

I butiken finns nu skyltar flera språk att detta polisanmäls

vid upptäckt

. Varje inlämnare måste bestämma redan vid köp av

inlämningsnummer om han / hon skänker eller hämtar

kläderna vid utlämningen. Vilket märks tydligt vid sortering och utlämning.

o Nu har Säcken dragits med mig (Marie) som ordförande i ca

10 år nu tackar jag för förtroendet och lämnar över till nästa

(Tro inte Ni slipper mig helt ! O)

Vi hoppas en massa ärliga kunder under kommande år !

Delsbo den 28 April 2014          Styrelsen gm.   

                                                    Marie Astorsson

Årsmöte 2014

tisdag, maj 20th, 2014
Protokoll från Säckens Årsmöte den 28 april 2014.

1. Årsmötet öppnades av Marie Astorsson som inbjöd till fika
samtidigt med årsmötet. 

2. Till ordförande för mötet valdes Marie Astorsson.
Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lisa Äng Jonsson.
Till justerare att justera årsmötets protokoll valdes
Dagmar Dolk och Gunilla Berg. 

3. Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst besvarades med Ja. 

4. Dagordningen godkändes. 

5. Föredragande av årsberättelsen gjordes av Marie Astorsson,
som också godkändes av årsmötet. 

6. Årsmötet gick igenom resultat- och balansräkningen samt
revisionsberättelsen som lästes upp av Kerstin Camél. 

7. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsen. 

8. Marie Astorsson avgår som ordförande och till
ny ordförande valdes Annelie Andersson. 

9. Som kassör kvarstår Kerstin Cámel 1 år. 

10. Som sekreterare omvaldes Eva-Lisa Ä. Jonsson på 2 år. 

11. Som ledamot omvaldes: Katarina Persson på 2 år och
Linda Dolk Gybo också på 2 år.
Kvarstående ledamöter: Karin Sjögren i 1 år samt Ingrid Nord 1 år.
Som Valberedning omvaldes Linda Dolk Gybo och Katarina Persson.
Till revisor omvaldes Helena Nordin. 

12. Övriga frågor: Belopp för utdelning är 30.000 till utdelning
enligt följande: åk. 5 och åk. 6 blir 5000 kr / klass = 15.000.
Klasserna ska redogöra vad pengarna använts till. så går
resterande 15.000 kr till åk. F – 6.
Kerstin sätter in pengarna på kontot och Karin Sjögren ser
till att pengarna fördelas rättvist. Även dessa pengar
ska det redogöras för hur de har använts. 

13. Marie Astorrsson avtackades med gåva från styrelsen och
Annelie Andersson hälsas välkommen. 

14. Mötet avslutades och Marie tackade (för sista gången)
för visat intresse. 

Vid protokollet: …………………………………………
 Eva-Lisa Ä. Jonsson 

Justeringsmän: ………………………………… …………………………………….. 

 Dagmar Dolk Gunilla Berg 

Närvarande vid mötet: Marie Astorsson, Ingrid Nord,
Eva-Lisa Ä Jonsson, Gunilla Berg, Kerstin Cámel,
Karin Wallström Linda Gybo Dolk, Annelie Andersson,
Karin Sjögren och Dagmar Dolk.

Protokoll

fredag, januari 27th, 2012

säckenmöte 23 aug-11

Protokoll
från Säckens möte den 23 augusti 2011
.

 1. 1.
  Mötet öppnades av Marie Astorsson.

 

 1. 2.
  Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lisa Äng
  Jonsson

 

 

 1. 3.
  Karin S ordnar med information till årets 5:e-klassare

          (tillsammans med vuxen) om arbetet på säcken.

 

 1. 4.
  Sista öppetdagen för säsongen är fredag 2 september,
  sedan börjar nedplockningen.
 2.  

          Kom in och skriv upp er på listan för att hjälpa till !

          Dagmar och Gunilla sköter om de inköp som behövs.

 

 1. 5.
  Utlämning är söndag 11 september.
 2.   6. Mötet avslutades och Marie tackade för visat
  intresse. 

 

                        Vid protokollet:
…………………………………………


Eva-Lisa Ä. Jonsson

 

                   Närvarande vid mötet:

            Marie Astorsson, Ingrid Nord,

            Eva-Lisa Ä Jonsson,

             Karin Sjögren, Gunilla Berg, Dagmar Dolk,

             Karin Wallström och Katarina Essäng.

Årsberättelse 2011

torsdag, november 24th, 2011

Årsberättelse för Ede Skolas
Återbruksförening

SÄCKEN
20
10

Styrelsemedlemmar:         Styrelsesuppleanter:

Kerstin Cemél                                   Ingrid Nord
Eva-Lisa Äng-Jonsson                      Linda Gybo-Dolk
Karin Sjögren
Marie Astorsson
Katarina Essäng                              

Firmatecknare:   Kerstin Camél, Eva-Lisa Äng-Jonsson

 • Therese Persson slutade i styrelsen vid förra årsmötet.
 • Katarina Essäng är ny medlem i styrelsen.
 • Nya regler om kassaregister, så nu används både dator och
  kassaregister.
 • Två tjejer sommarjobbade, Elina Nyberg och Jennifer Sundström.
 • Mia Persson började i höstas (genom Arbetsförmedlingen) och ett
  förträffligt tillskott i personalstyrkan.
 • Hemsidan
  har inte fungerat så bra i år heller, hoppas det blir bättre.
 • Visst byts det lite lappar, men inte så mycket som förut. Vi sätter
  ihop dem över hällor och hankar, m.m.
 • Vi har haft barn och föräldrar med vi hopplockningen, med blandat
  resultat, det fungerar inte alls på onsdags kvällar med nya
  kassasystemet.
 • God kundtillströmning och numren tar slut i ett huj.

          Vi ser fram mot ytterligare ett bra år!

 

Delsbo den 19 April 2011                                      

Styrelsen gm.

Marie Astorsson

 

Årsmöte 19/4 2010

måndag, maj 3rd, 2010

Protokoll från Säckens Årsmöte den 19 april 2010.

1.                  Årsmötet öppnades av Marie Astorsson som inbjöd till fika samtidigt med årsmötet.

2.                  Till ordförande för mötet valdes Marie Astorsson.

3.                  Till sekreterare för mötet valdes Eva-Lisa Äng Jonsson

4.                  Till justerare att justera årsmötets protokoll valdes Dagmar Dolk och Gunilla Berg.

5.                  Frågan om årsmötet blivit behörigt utlyst besvarades med Ja.

6.                  Dagordningen godkändes

7.                  Föredragande av årsberättelsen gjordes av Marie Astorsson

8.                  Årsmötet gick igenom resultat- och balanräkningen och godkände den. Årests vinst blir ca 43.000 kr. Revisionsberättelsen kommer att lämnas senare då revisorn missat att lämna den till Kerstin men årsmötet godkände detta och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9.                  Marie Astorsson omvaldes till ordförande i 2 år.

10.              Till sekreterare, för 2 år, valdes Eva-Lisa Ä. Jonsson (540702-7605), som också kommer att vara firmatecknare.  (för protokollet – avgående sekreterare, Terese Persson upphör därmed som firmateckare.

11.              Helena Nordin omvaldes till revisor och revisorsuppl. är vakant.

12.              Till ny ledamot, på 2 år, valdes Katarina Persson.

13.              Till valberedningen valdes Linda Dolk Gybo och Katarina Persson

14.              Övriga frågor:  – Dagmar informerar om att elevarbetet på onsdagskvällarna (med 5-orna) inte fungerar särskilt bra och kommer med ett nytt förslag.   Istället för som nu, onsdagskvällarna, så vill hon att de hjälper till vid säsongsbytena. Den helg som vi plockar ner och grovsorterar kan barnen med en förälder vara med – då får vi folk när det behövs.     Förslagsvis 2 barn med förälder i 2-timmarspass (8-10,  10-12, 12-14, 14-16) både lördag och söndag. Det ger 16 barn per säsongsskifte. Stämmer inte antalet så finns det jobb med att hämta tvätt också.  Karin S och Dagmar skriver tillsammans det papper som ska gå till barnen vid skolstart, och Karin ser till att barnen får dem.

-Utdelning till årets femmor blir, som förra året, 5000 kr till vardera klass. 3000 kr till skolresa + 2000 kr till övrigt t.ex. studiebesök. Eva-Lisa informerar Karin om kontonummer till klass 5A och Karin kontaktar klass 5B för info

-Kontakt måste tas med arbetsförmedlingen, Mona går snart i pension

-Dagmar ser till att det finns kuvert, etiketter, tejp m.m.

-Frågor om presentkort har kommit till personalen – inget beslut – vi avvaktar.

-Antalet plagg för inlämning bör ses över och ev. minskas – då kan vi öka antalet kundnummer istället.

Det får bli en fråga till nästa utlämning.

-Mona kommer troligen att hoppa in och jobba en vecka när Gunilla har semester.

Hoppas att jag inte glömt något som avhandlats men

19.      Mötet avslutades och Marie tackade för visat intresse.

Vid protokollet:    …………………………………………

Eva-Lisa Ä. Jonsson

Justeringsmän:       …………………………………              ……………………………………..

Dagmar Dolk                                            Gunilla Berg

Närvarande vid mötet: Marie Astorsson, Ingrid Nord, Linda Dolk Gybo, Eva-Lisa Äng Jonsson, Karin Sjögren, Katarina Persson, Gunilla Berg, Kerstin Camél och Dagmar Dolk

Möte 8/2 2010

tisdag, april 27th, 2010

Närvarande: Marie Astorsson, Linda Dolk-Gybo, Dagmar Dolk, Gunilla Berg, Karin Sjögren, Eva-Lisa Äng-Jonsson, Ingrid Nord, Kerstin Cámel.

–         Marie hälsar välkommen.

–         Utlämning den 14/3 2010. Sista öppetdag = fredag 5/3. Eva-Lisa hämtar listorna ca 14,00. Sortering, nedplockning från och med den 6/3 2010. Inga arbetslistor till skolan – det ligger arbetslistor i butiken som man antecknar sig på.

–         Påminnelse om märkning av kläder samt rena och hela kläder vid inlämning. Markera med överstrykningspenna på nr-lappar.

–         Kerstin redovisar preliminära siffror för år 2009.

–         Utbildning för Dagmar och Gunilla för att vara handledare för praktikanter den 24 maj – stänger klockan 12.00.

–         Mötet avslutas med fika

Vid pennan Eva-Lisa Äng-Jonsson

Styrelsemöte 2009-11-30

fredag, december 11th, 2009

Styrelsemöte 2009-11-30 kl 19.00

Lokal: Säcken

Närvarande: Dagmar Dolk, Gunilla Berg, Marie Astorsson, Ingrid Nord, Linda Gybo, Kerstin Cámel, Eva-Lisa Jonsson och Karin Sjögren

Möte angående kassaregister lagen

1. Marie hälsar välkommen.
2. Vår ansökan om dispens från kassaregister lagen avslogs
3. Det finns inga kassaregister som fungerar för vår del. Troligen får vi använda både kassaregister och vårt ordinarie system parallellt. Eva-Lisa får i uppdrag att prata med Pappershuset om priser och olika alternativ att hyra. Eva-Lisa och Kerstin får styrelsens förtroende att välja lämpligaste alternativ.
4. Mötet avslutas

Vid pennan

_______________________________
Marie Astorsson

Justerare

_______________________________ ________________________________
Dagmar Dolk Gunilla Berg

Styrelsemöte 090817

onsdag, september 16th, 2009

Styrelsemöte 2009-08-17 kl 18.30

Lokal:     Säcken

Närvarande: Dagmar Dolk, Gunnila Berg, Marie Astorsson, Ingrid Nord, Linda Gybo, Kerstin Cámel, Eva-Lisa Jonsson och Karin Sjögren

1.    Marie hälsar välkommen.
2.    Årsmötesprotokollet lästes upp och godkändes.
3.    Marie fixar presentkort hos Guldfynd och skickar till Ingrid Skott.
4.    Utlämning/Säsongsbyte: Diskussion om hur pengarna ska beställas/hämtas, funderingar om att eventuellt minska kontanthanteringen, men vi insåg att checkar är för dyrt och vi tror det är tveksamt om folk vill lämna ut kontonumret, så vi fortsätter som förr. Kerstin tar kontakt med banken och meddelar att undertecknad får hämta pengar till den här utlämningen.
5.    Kerstin kollar om eventuell dispens från kassaregisterlagen.
6.    Stängt 5-16/9, utlämning 13/9. Karin ”annonserar” på skolan och Dagmar lägger ut listor på Säcken.
7.    Fr.o.m. idag 17/8, finns en ny anställd, Gunilla Berg, Välkommen.
8.    Datorn ska tömmas (efter sista öppetdagen). Dagmar kontaktar Göran för hjälp.
9.    Vårens utlämning är den 14/3 – 2010.
10.    Mötet avslutades (ca 20.20).

Vid pennan

_______________________________
Eva-Lisa Jonsson

Årsmöte 2009-04-21

fredag, augusti 28th, 2009

Lokal: Säcken

Närvarande: Ingrid Skott, Kerstin Cámel, Dagmar Dolk, Linda Gybo, EvaLisa Jonsson, Gunnila Berg, Karin Sjögren och Marie Astorsson

§ 1

Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat

§ 2

Till mötets ordförande valdes Marie Astorsson

§ 3

Till mötets sekreterare valdes Marie Astorsson

§ 4

Till justerare valdes Dagmar Dolk och Gunnila Berg

§ 5

Mötets ansågs stadgeenligt utlyst

§ 6

Dagordning upplästes och godkändes

§ 7

Årsberättelse 2008 upplästes och godkändes

§ 8

Balansräkningen upplästes och godkändes

§ 9

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes

§ 10

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för året 2008

§ 11

Val av styrelse

Ordförande Marie Astorsson 1 år kvar

Kassör Kerstin Cámel omval 2 år

Sekreterare Therese Persson 1 år

Ledamöter Karin Sjögren omval 2 år

Ingrid Nord 1 år

EvaLisa Jonsson Nyval 1 år

Lind Gybo Nyval 1 år

Revisorer Christina Ersare 1 år kvar

Helena Nodin omval 2 år

Valberedning Linda Gybo

§ 12

Övriga frågor

· Någon hjälper och lär sig uträkningen till utlämningen innan Therese Persson slutar i styrelsen.

· Ingrid Skott slutar. Någon köper något till henne.

· Ersättare till Ingrid Skott måste utses.

· Rut Persson och Lena Rudolphi har slutat i styrelsen. Marie Astorsson köper blommor till dem.

· På Dagmar Dolk’s semester jobbar Eivor Olsson.

· Semester ungdomar är sökta men inget klar.

· Gunilla Berg har praktiserat här 4 veckor.

· Eva Magnusson är här just nu.

· Göran Olsson har tagit över Säckens hemsida.

· 3000 kr till 5a och 5b vardera till skolresa.

· 2000 kr till 5a och 5b till övrigt

§ 13

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

_______________________________

Marie Astorsson

Justerare

_______________________________ ________________________________

Dagmar Dolk Gunilla Berg